IPA

Użycie analizy danych jako metody wsparcia w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych

Czym jest Inteligentna Platforma Analityczna?

IPA to środowisko zapewniające kompleksową obsługę projektów analitycznych, m.in.: integrację i eksplorację danych, ekstrakcję zmiennych predykcyjnych, budowę, wdrożenie i monitorowanie modeli.

Platforma analityczna jest przeznaczona dla organizacji zainteresowanych wykorzystaniem danych do automatyzacji procesów decyzyjnych w obszarach obejmujących m.in. ocenę ryzyka kredytowego oraz wsparcie sprzedaży.

Kluczowe funkcje

Inteligentna Platforma Analityczna

Zarządzanie użytkownikami oraz projektami

Tworzenie i edycja projektów.

Zarządzanie pracą grupową.

 • Dodanie, usuwanie, modyfikacja projektów.
 • Udostępnianie projektów do pracy grupowej.
 • Konfiguracja dostępu do źródeł danych. Wiele wersji językowych.
 • Tworzenie i edycja kont użytkowników.

Integracja i eksploracja danych

Import i integracja danych.

Przygotowanie danych do postaci analitycznej.

Wstępna analiza i prezentacja danych.

 • Import danych z różnorodnych plików i baz.
 • Modyfikacja tabeli za pomocą edytora SQL.
 • Optymalizacja zapytań w postaci drzewa SQL.
 • Przechowywanie historii zapytań z możliwością ich ponownego wywołania.
 • Generowanie statystyk opisowych do szybkiej oceny jakości zmiennych, w tym inteligentne podpowiadanie nazwy schematów tabel, zmiennych oraz składni kodu.
 • Wykrywanie ukrytych w danych informacji oraz zależności za pomocą tabel przestawnych wraz z interaktywnymi wizualizacjami.

Ekstrakcja cech

Inżynieria cech.

Tworzenie predyktorów.

 

 • Imputacja danych – możliwość uzupełniania braku danych w sposób ręczny lub automatyczny z zastosowaniem najlepszych praktyk biznesowych.
 • Ekstrakcja cech – przeszukiwanie przestrzeni danych i podpowiadanie optymalnych podziałów dla wybranej liczby kategorii.
 • Dyskretyzacja zmiennych ciągłych.
 • Grupowanie zmiennych kategorycznych.
 • Generowanie syntetycznych predyktorów w oparciu o informację interakcyjną, gdzie rozpatrujemy łączny efekt kilku zmiennych w kontekście analizowanego problemu.
 • Przedstawienie wyników podziału zmiennej w postaci czytelnych tabel, wykresów i statystyk m.in. WoE (Weight of Evidence), IV (Information Value), PSI (Population Stability Index).
 • Redukcja wymiarowości zbioru danych – zastosowanie Analizy Głównych Składowych.

Modelowanie

Budowa i walidacja modeli.

Automatyczna budowa karty scoringowej, skali ratingowej oraz punktu odcięcia.

 

 • Bogaty zestaw modeli statystycznych oraz uczenia maszynowego, w tym: regresja logistyczna, regresja logistyczna z regularyzacją, las losowy, XGBoost, SVM.
 • Parametryzowanie modeli w oparciu o zdefiniowane warunki brzegowe.
 • Możliwość ręcznego wyboru zmiennych lub automatycznej selekcji cech.
 • Nowoczesne metody selekcji zmiennych z uwzględnieniem efektów interakcji.
 • Miary statystyczne, które oceniają siłę predykcyjną oraz stabilność zmiennych dla wybranych interwałów czasowych.
 • Wygodna identyfikacja słabych punktów modelu z możliwością ich usunięcia np. niska istotność, wysoka korelacja zmiennych.
 • Możliwość zapisu i porównania wielu modeli wraz z pełną historią optymalizacji.
 • Zarządzanie modelami. Możliwość porównania różnych modeli za pomocą statystyk agregujących lub metod analizy wielokryterialnej.
 • Automatyczna budowa karty scoringowej (dla scoring-u).
 • Interaktywna analiza wyboru punktu odcięcia (dla scoring-u).
 • Automatyczna budowa klas ratingowych (dla scoring-u).

Monitorowanie

Monitorowanie siły statystycznej i stabilności zmiennych oraz modeli.

Analiza jakości kalibracji modeli.

 • Porównanie zbioru deweloperskiego z danymi aktualnymi out-of-sample dla wybranych interwałów czasowych.
 • Raport z monitoringu modelu, m.in. statystyki KS, Gini, PSI, a także (w przypadku modeli ryzyka), rozkład punktów karty scoringowej, klas ratingowych oraz jakość kalibracji PD względem ratingu.
 • Raport z monitoringu zmiennych użytych w modelu, m.in. statystyki KS, Gini, PSI oraz rozkład wartości dla zmiennych.

Podejmuj optymalne decyzje na podstawie analizy danych

Więcej produktów

Nasze aplikacje

Kontakt

BD Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
00-120 Warszawa
z dopiskiem: 6 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

BD Polska Sp. z o.o.
Kingston Road, London,
SW20 8DN, United Kingdom

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy